Kallelse till Extra bolagsstämma i LYYN AB (publ)

October 21st, 2014

Aktieägarna i LYYN AB (publ), org. nr. 556637-0945, kallas härmed till extra bolagstämma fredagen den 28 november 2014, kl 9.00 på Ideon, (lokal meddelas senare) med adress Scheelevägen 17 i Lund.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

  • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per fredagen den 21 november 2014,

  • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredagen den 21 november 2014 klockan 16.00; per post: LYYN AB (publ), Ideon Science Park, 223 70 Lund, eller per e-post: invest@lyyn.com. Vid anmälan skall aktieägaren alltid uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet aktier som företräds.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman skall till ombudet utfärda skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten bör insändas till ovanstående adress före bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ned via www.lyyn.se. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 21 november 2014 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordföranden vid stämman;
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. Val av en eller två justeringsmän;
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  5. Godkännande av dagordning;
  6. Val av ersättare till Mattias Klintemar i styrelsen
  7. Fastställande av att aktiekapitalet är återställt (andra kontrollstämman)
  8. Stämmans avslutande.

Punkt 6 val av ersättare till Anders Holm.

Förslaget till ersättare är Rein Lallo.

Punkt 7 beslut av ny bolagsordning.

Förslaget är att ändra bolagsordningen från publikt bolag till privatbolag.

Lund i oktober2014

LYYN AB (publ)

Styrelsen