Kallelse till Extra bolagsstämma i LYYN AB (publ)

June 13th, 2014

Aktieägarna i LYYN AB (publ), org. nr. 556637-0945, kallas härmed till extra bolagstämma torsdagen den 26 juni 2014, kl 10.00 på Ideon, (lokal meddelas senare) med adress Scheelevägen 17 i Lund.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

– dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per onsdagen den 18 juni 2014,

– dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast torsdagen den 19 juni 2014 klockan 16.00; per post: LYYN AB (publ), Ideon Science Park, 223 70 Lund, eller per e-post: invest@lyyn.com. Vid anmälan skall aktieägaren alltid uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet aktier som företräds.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman skall till ombudet utfärda skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten bör insändas till ovanstående adress före bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ned via www.lyyn.se. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken tisdagen den 18 juni 2014 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordföranden vid stämman;
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. Val av en eller två justeringsmän;
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  5. Godkännande av dagordning;
  6. Val av ersättare till Mattias Klintemar i styrelsen
  7. Fastställande av att aktiekapitalet är återställt (andra kontrollstämman)
  8. Stämmans avslutande.

Punkt 6 val av ersättare till Mattias Klintemar

Förslaget till ersättare är Gunnar Sjögren. Mats Cremon föreslås som bolagets styrelseordförande.

Lund i juni 2014

LYYN AB (publ)

Styrelsen