LYYN: Kommuniké från Årsstämma i LYYN AB (publ) den 10 mars 2014

March 13th, 2014

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2013. Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Till ledamöter omvaldes Mats Cremon, Anders Holm och Mattias Klintemar, med Mattias Klintemar som ordförande. Till revisor omvaldes Mathias Carlsson.

Kontrollbalansräkning framlades. Årsstämman beslutade om att bolaget inte skall gå i likvidation.

Årsstämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 3 158 189,01 kronor för täckning av förlust. Bolagets aktiekapital kommer därvid att uppgå till 1 000 000 kronor.

Årsstämman beslöt ändra Bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslöt om sammanläggning av aktier.
LYYN AB(publ) Styrelsen