LYYN: Sammanläggning av aktier i LYYN

March 28th, 2014

LYYN AB genomför sammanläggning av aktier, innebärande att hundra (100) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie.
Sista dagen för handel i LYYNs aktier före sammanläggning blir den 7 april, och första dagen för handel efter sammanläggningen blir den 8 april. Avstämningsdagen för sammanläggningen blir den 10 april.
Den bolagsstämma i LYYN AB (publ) (”LYYN”) som hölls den 10 mars 2014 beslutade om sammanläggning av aktier innebärande att hundra (100) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. LYYNs styrelse har fastställt avstämningsdagen till den 10 april 2014.
Sammanläggningen innebär att hundra (100) befintliga aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,067 kr kronor, sammanläggs till en (1) ny aktie med ett kvotvärde om 6,7 kronor. För att sammanläggningen skall kunna genomföras har antalet aktier inledningsvis minskats med 13 st, dvs från 62 220 613 till 62 220 600. De makulerade aktierna ägdes av Östersjöstiftelsen. Genom sammanläggningen kommer sedan det totala antalet aktier i LYYN att minska från 62 220 600 till 622 206 aktier.
Sista dagen för handel i LYYNs aktier före sammanläggning blir den 7 april, och första dagen för handel efter sammanläggningen blir den 8 april, vilket innebär att aktiekursen från och med den 8 april 2014 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen.
Aktieägarna i LYYN kommer automatiskt att få ett nytt, lägre antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. För de aktieägare vars innehav av aktier inte är jämnt delbart med 100, kommer aktieägaren Östersjöstiftelsen att, vederlagsfritt, tillskjuta det antal aktier som krävs för att uppnå ett innehav som är jämnt delbart med 100. Inga åtgärder behöver vidtas av berörda aktieägare.
I samband med sammanläggningen kommer LYYN aktier att få den nya ISIN-koden SE0005849411.
För ytterligare information kontakta Anders Holm, VD LYYN AB, 070 585 1173.