LYYN: Utnyttjande av teckningsoption TO1 i LYYN AB, information om kontrollbalansräkning och ny VD

January 14th, 2014

Kapitaltillskott genom nyemission

För att säkerställa kapitalbehovet under 2013 genomfördes en företrädesemission under andra kvartalet som tecknades till ca 95 %. Totalt tecknades 11 234 496 s.k. units, varav de största ägarna Östersjöstiftelsen och Holahög AB, tillsammans med Listérus & partners Capital Advisors AB tecknade totalt 10 666 667 units. Totalt inbringade emissionen ca 5,6 mkr före emissionskostnader.

De i units ingående teckningsoptionerna, TO1, berättigar till köp av aktier till kursen 0,25 kronor per aktie under perioden 5 februari till 20 februari 2014. Denna andra omgång kan tillföra maximalt 2 808 624 kronor. De största ägarna Östersjöstiftelsen och Holahög AB kommer att teckna sina andelar vilket kommer tillföra bolaget knappa 2,4 mkr. Det har under året blivit allt tydligare att bolaget är för litet och saknar nödvändig kompetens inom flera viktiga områden för att klara sig på egen hand, varför fokus under kommande kvartal kommer vara att utvärdera olika strategiska partnerskap som skulle kunna vara till gagn för bolaget och dess ägare. Nuvarande situation är inte långsiktigt kommersiellt hållbar.

Upprättande av kontrollbalansräkning

Som en följd av beslutet att koncentrera verksamheten till huvudkontoret i Lund under 2013 så har som tidigare kommunicerats en nedläggning av verksamheten i England påbörjats. Den amerikanska verksamheten finns kvar men personalen har under det gånga året entledigats. I samband med dessa avvecklingar och neddragningar har moderbolaget fått skriva ner diverse fordringar uppgående till knappa 2,4 mkr. Dessa nedskrivningar tillsammans med den vikande omsättningen under året har medfört att mer än halva det registrerade aktiekapitalet har förbrukats per den 31 december. Styrelsen kommer därför att upprätta en kontrollbalansräkning och kalla till kontrollstämma den 10 mars, vilket även sammanfaller med ordinarie årsstämma. På denna stämma kommer bland annat en nedsättning av aktiekapitalet att föreslås, vilket tillsammans med den pågående nyemissionen förväntas återställa kapitalet. Aktien kommer att placeras på Aktietorgets obs-lista tills kapitalet är återställt.

VD byte

Under det tredje kvartalet 2013 lämnade tidigare VD Bengt Sahlberg verksamheten. I samband med Bengts frånträde utsågs Björn Serving, som representerar Listérus & partners Capital Advisors, till tillförordnad VD, med tillträde den 1 augusti. Björn har under de senaste kvartalen arbetat med att koncentrera verksamheten till Lund och positionera bolaget för andra sektorer än den s.k. undervattenmarknaden och ett antal möjligheter analyseras för närvarande. Då styrelsen nu beslutat att utvärdera olika strategiska partnerskap för Lyyn kommer Serving framgent primärt att arbeta med dessa arbetsuppgifter. Styrelsen har därför utsett Anders Holm, medgrundare av Bolaget, till VD från den 1 februari 2014. Anders Holm har som teknikansvarig (CTO) djupgående kunskap och erfarenhet av Bolagets produkter, kan verksamheten från grunden och det är ett naturligt steg att han nu tillträder som VD.